×

કચ્છ વિષે

કચ્છ પ્રાચીન ભૂમિ છે. જેનો મહત્વનો પ્રાચીન ઇતિહાસ યુગ છે. ભૌગોલિક લાક્ષણિકતાઓ અને કાચબાને મળતા ભુપૃષ્ઠ લક્ષણોને કારણે તેનું નામ કચ્છ પડયું. પ્રાચીન સાહિત્યમાં તેના આ નામનો ઉલ્લેખ છે. મલ્લીનાથીએ અમરકોષ પરના તેના ભાષ્ય સંજીવનીમાં તેની નીચાણમાં આવેલા ભેજવાળા પ્રદેશ કે પડતર જમીન તરીકે વ્યાખા કરી છે..

Read More
SideImg

તાજેતર ના સુધારાઓ push-play View All

 • Calender 25-Feb-2020
  ફીમેલ હેલ્થ વર્કર ની જાહેરાત
  Read More
 • Calender 25-Feb-2020
  કરાર આધારિત જગ્યાઓ ભર​વા માટેની જાહેરાત​
  Read More
 • Calender 25-Feb-2020
  એટેન્ડન્ટ-કમ​-ડ્રેસર ની જગ્યા માટેનું અરજીપત્રક
  Read More
 • Calender 25-Feb-2020
  કૃત્રીમ બીજદાન કાર્યકર (વર્કર​) ની જગ્યા માટેનું અરજીપત્રક
  Read More
 • Calender 25-Feb-2020
  પશુચિકિત્સકની જગ્યા માટેનું અરજીપત્રક
  Read More
 • Calender 25-Feb-2020
  ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી-૨૦૧૮ સ્‍ટાફની વિગતો તૈયાર કરવા બાબત
  Read More
 • Calender 25-Feb-2020
  જીલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ કચ્છ-ભુજ​ પ્રોવિઝનલ મેરીટયાદીમાં સમાવિષ્ટ ઉમેદ​વારોના પ્રમાણપત્ર ચકાસણી અંગેની અગત્યની જાહેરાત
  Read More
 • Calender 25-Feb-2020
  જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતીની કાર્યક્ષેત્ર હેઠળની જાહેરાતો જોવા ક્લીક કરો.
  Read More

જીલ્લો કચ્છ

૪૫,૬૧૨ ચો.કિ.મી.
૧૫,૮૩,૨૨૫
૫૯.૭૯ %
૧૦
૬૩૨
૧૧,૦૮,૨૦૩

Locate on Map

Rapar Bhachau Rann of Kutch Lakhpat Nakhatrana Abdasa Bhuj Mandvi Anjar Mundra Gandhidham

Hide Text